/ Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving is de opvolger van het Bouwbesluit 2012. In de bouwtechnische voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt verwezen naar de onderliggende NEN-(EN-)normen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving is uitputtend, tenzij daarin uitdrukkelijk maatwerk mogelijk wordt gemaakt. Dit maatwerk komt dan als planregels in het omgevingsplan.

Nieuw ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 is dat de bouwtechnische voorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn onderverdeeld in bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Inhoudelijk zijn de verschillen beperkt.

Het meeste valt op dat in het Besluit bouwwerken leefomgeving zowel is bepaald wanneer een bouwwerk omgevingsplanvergunningvrij is als wanneer een bouwwerk bouwtechnisch vergunningvrij is. Een deel van de regels van het stelsel van kwaliteitsborging zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn ook zorgplichten opgenomen, net zoals in de Omgevingswet zelf. Deze zorgplichten zijn minder scherp opgeschreven dan in het huidige artikel 1b Woningwet. Anders dan onder de Wabo is niet geregeld dat de omgevingsvergunning prevaleert boven de technische nieuwbouwvoorschriften. Dit betekent dat als de gemeente de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit verleent en daarbij niet heeft onderkend dat het bouwplan niet aan de nieuwbouwvoorschriften voldoet, de gemeente gewoon nog achteraf de nieuwbouwvoorschriften kan handhaven.