/ Gereedmelding

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de aanvang en de voltooiing van het gerealiseerde bouwwerk ook worden gereedgemeld onder de Wabo. Dat volgt uit artikel 1.25 Bouwbesluit 2012. Deze ‘gewone’ aanmelding en gereedmelding komt onder de Omgevingswet terug in het Besluit bouwwerken leefomgeving, de opvolger van het Bouwbesluit 2012.

De bouwmelding en de gereedmelding zijn met name van belang voor bouwwerken onder het stelsel van kwaliteitsborging. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Er moet een bouwmelding met bijgevoegd borgingsplan worden ingediend vier weken voordat de bouwwerkzaamheden aanvangen. Daarnaast moet voorafgaand aan de ingebruikname een dossier bevoegd gezag worden ingediend bij de gemeente. Zonder volledige gereedmelding mag de gemeente de ingebruikname weigeren.

Het belangrijkste onderdeel van het dossier bevoegd gezag is de positieve verklaring van de kwaliteitsborger. Reeds als die positieve verklaring ontbreekt, mag de gemeente ingebruikname weigeren. Ook als u aantoont dat het gerealiseerde bouwwerk wel aan de nieuwbouwvoorschriften voldoet. Dit betekent dat als de kwaliteitsborger tijdens de bouw aangeeft dat er wijzigingen moeten worden aangebracht, u als aannemer een risico neemt als u gewoon doorbouwt. Nader overleg met de kwaliteitsborger en zo nodig met de gemeente is wenselijk. Het is immers alleen de gemeente die ingebruikname kan weigeren, maar hoeft dat niet te doen.

De acceptatie van de bouwmelding en de gereedmelding is geen appellabel besluit. Die acceptatie is immers niet op rechtsgevolg gericht. U kunt dus ook beginnen met de bouw of overgaan tot ingebruikname zonder dat u een acceptatie ontvangt. Uiteraard is het wel fijn als de gemeente aan u een acceptatie verzendt, zodat u weet dat er geen risico op handhaving is. De weigering van de acceptatie van de bouwmelding en gereedmelding is wel een appellabel besluit. U kunt bezwaar maken en daarna in beroep gaan. Uiteraard verdient het de voorkeur dat u met de gemeente in overleg gaat over welke informatie de gemeente nog wenst te ontvangen. Dat levert veelal sneller resultaat op. Zekerheidshalve kunt u binnen de bezwaartermijn van zes weken bezwaar maken. Indien het probleem in der minne met de gemeente is opgelost, dan kunt u uw bezwaar intrekken. Buiten de bezwaartermijn kunt u niet meer succesvol bezwaar maken en daarna beroep instellen.