/ Kruimellijst

De kruimellijst maakt onder de Wabo mogelijk om op eenvoudige en snelle wijze een omgevingsvergunning te verkrijgen voor uw bouwproject. Deze kruimellijst staat in artikel 4 bijlage II Bor. Bij toepassing van de kruimellijst moet de gemeente binnen 8 weken (met 6 weken verlenging) beslissen. Als de gemeente niet tijdig beslist, dan heeft u een omgevingsvergunning van rechtswege. Als uw bouwplan daarentegen niet valt onder de kruimellijst en er ook geen binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid in het bestemmingsplan is opgenomen, dan dient u een omgevingsvergunning met toepassing van de uitgebreide procedure (26 weken) aan te vragen. Daarnaast is dan een ruimtelijke onderbouwing vereist die aan dezelfde zware eisen moet voldoen als bij een bestemmingsplanprocedure.

Met de kruimellijst kunnen enorme uitbreidingen van bouwwerken worden gerealiseerd. Artikel 4 onderdeel 1 bijlage II Bor kunt u toepassen voor uitbreidingen van bouwwerken. Binnen de bebouwde kom geldt er geen beperking voor de oppervlakte en hoogte. Onderdeel 9 maakt het mogelijk om het gebruik aan te passen. Buiten de bebouwde kom kan dit onderdeel alleen worden toegepast voor de huisvesting van arbeidsmigranten en asielzoekers. Tot slot maakt onderdeel 11 mogelijk om een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar aan te vragen.

Onder de Omgevingswet verdwijnt de kruimellijst. Wel is het mogelijk dat de gemeenteraden in het omgevingsplan een vereenvoudigde wijze van vergunningverlening mogelijk maken. In het begin vormen echter alle bestemmingsplannen één omgevingsplan per gemeente en zijn op korte termijn geen vereenvoudigingen te verwachten.

U kunt daarom ervoor kiezen om voor 1 januari 2022 nog een omgevingsvergunning aan te vragen, zodat de kruimellijst nog steeds kan worden toegepast. Gedurende de gehele vergunningverleningsprocedure (inclusief beroep en hoger beroep) geldt dan het oude recht.