/ Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geeft invulling aan de (technische) bouwactiviteit. Voor meer informatie over deze wet wordt verwezen naar de volgende website www.pdh-wkb.nl. Deze Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt gelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking voor gevolgklasse 1 (o.a. woningen en industriehallen van maximaal twee bouwlagen). Later geldt het stelsel van kwaliteitsborging ook voor gevolgklasse 2 (o.a. schoolgebouwen en grote appartementencomplexen) en voor gevolgklasse 3 (o.a. voetbalstadions).

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan is momenteel bezig om samen met professor Neerhof een boek te schrijven over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de serie ‘Bestuursrecht in praktijk’.

Als een bouwwerk onder het stelsel van kwaliteitsborging valt, dan moet een bouwmelding worden gedaan voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. Voor gevolgklasse 1 is geen omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit vereist. Bij de bouwmelding moet de initiatiefnemer aangeven welke private kwaliteitsborger aan de hand van een instrument voor kwaliteitsborging (beoordelingsmethodiek) tijdens de bouw toezicht houdt. Ook moet de kwaliteitsborger een borgingsplan opstellen en een risicobeoordeling worden ingediend. In het borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan welke risico’s er zijn en welke beheermaatregelen worden genomen opdat het te realiseren bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Zonder volledige bouwmelding mogen de bouwwerkzaamheden niet aanvangen.

De kwaliteitsborger houdt tijdens de bouw toezicht. Hij dient de aannemer en de opdrachtgever te waarschuwen als hij meent dat de bouw niet aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Daarnaast moet de kwaliteitsborger ook de gemeente waarschuwen als hij meent dat het te realiseren bouwwerk bij voltooiing niet aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. De kwaliteitsborger kan deels vertrouwen op de interne kwaliteitssystemen van de aannemer. De kwaliteitsborger heeft zelf geen handhavingsbevoegdheden. De gemeente wel. Zo kan de gemeente een bouwstop opleggen nadat zij door de kwaliteitsborger is gewaarschuwd.

De belangrijkste taak van de kwaliteitsborger is te beoordelen of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Hij kan alleen een positieve verklaring afgeven of weigeren om een verklaring af te geven. De positieve verklaring is het belangrijkste onderdeel van het dossier bevoegd gezag. Zonder zijn positieve verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.