/ Onlosmakelijke samenhang

De Omgevingswet kent niet de eis dat in één keer een omgevingsvergunning voor alle activiteiten moeten worden aangevraagd die “onlosmakelijk” samenhangen. Als initiatiefnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van alle vereiste omgevingsvergunningen. U bepaalt zelf de volgorde. Of u nu alle omgevingsvergunningen in één keer aanvraagt, of alle omgevingsvergunningen achter elkaar aanvraagt. Overigens is de gemeente op grond van artikel 3:20 lid 1 Algemene wet bestuursrecht gehouden om u te informeren dat u mogelijk nog meer omgevingsvergunningen nodig heeft om uw voorgenomen activiteit daadwerkelijk te mogen realiseren.

Onder de Wabo geldt wel de “onlosmakelijke” samenhang. De omgevingsvergunning voor alle activiteiten die onverbrekelijk met elkaar samenhangen, moeten in één keer aangevraagd worden. Zo moet de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en de oprichting van een inrichting (de oude milieuvergunning) in één keer worden aangevraagd. Daarop bestaat één uitzondering onder de Wabo. Het is mogelijk om een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan aan te vragen en pas daarna de overige omgevingsvergunningen, zoals de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit.

Het kan lonen om onder de Omgevingswet eerst de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aan te vragen. Na verlening weet u dat uw bouwwerk kan worden gerealiseerd. Daarna komt dan pas de technische uitwerking op detailniveau. Voor grotere bouwwerken zal nog steeds een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit moeten worden aangevraagd. Voor kleinere bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen (zoals grondgebonden woningen) hoeft alleen een bouwmelding te worden gedaan voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden.