/ Technische bouwactiviteit

In de Omgevingswet heeft een bouwactiviteit twee betekenissen, namelijk i. het bouwen van een bouwwerk, maar ook ii. een (technische) bouwactiviteit waarvoor onder omstandigheden een bouwtechnische omgevingsvergunning is vereist. Dit kan verwarrend zijn. De tekst hieronder heeft alleen betrekking op ii.

De gemeente toetst de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012). Het betreft een aannemelijkheidstoets. Deze aannemelijkheidstoets is ontstaan bij de totstandkoming van de Woningwet 2007. De wetgever wilde met de aannemelijkheidstoets benadrukken dat de gemeente bij vergunningverlening niet in staat is een bouwplan aan alle bouwtechnische voorschriften te toetsen.

Als een bouwwerk valt onder het stelsel van kwaliteitsborging, dan is geen omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit vereist. In de plaats daarvan dient voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een bouwmelding te worden gedaan. Zonder die bouwmelding mag de bouw niet aanvangen. De kwaliteitsborger dient te verklaren dat het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

U bent niet verplicht om in één keer de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit aan te vragen. Zo kan het zijn dat u eerst zekerheid wilt hebben dat de gemeente bereid is van de bestemming af te wijken, voordat u het bouwplan bouwtechnisch verder op detailniveau uitwerkt. U vraagt dan eerst alleen de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aan.
In het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt verwezen naar NEN-(EN-)normen waaraan bouwwerken moeten voldoen. Deze normen zijn bindend, zoals volgt uit de city crash-uitspraak van de Raad van State. Het maatwerk staat in het omgevingsplan.