/ Vergunningvereisten

In hoofdstuk 7 van de Omgevingsregeling staat welke gegevens bij een vergunningaanvraag moeten worden ingediend. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit moet allerlei technische informatie worden verstrekt zoals berekeningen en tekeningen. De aanvrager kan de gemeente echter verzoeken dat een deel van die bouwtechnische gegevens pas kort voor de start van de bouw aan de gemeente wordt verstrekt.

De gemeente geeft zelf in het omgevingsplan aan welke gegevens moeten worden verstrekt bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.

Er zijn allerlei wettelijke eisen waaraan de vergunningaanvraag moet voldoen. Het is echter in de eerste plaats aan de gemeente om te bepalen of zij voldoende gegevens heeft om op de aanvraag te beslissen. Als de gemeente u een termijn geeft om de aanvraag aan te vullen en u die tijd ongebruikt laat verstrijken, dan zal de gemeente uw aanvraag buiten behandeling stellen. Daarom is het verstandig tijdig de aanvraag aan te vullen dan wel nog binnen de termijn te verzoeken om een nader uitstel.

Als een bouwwerk valt onder het stelsel van kwaliteitsborging (lees: gevolgklasse 1) dan staan de vereisten voor de bouwmelding in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Zo moet vooraf worden vermeld met welk instrument voor kwaliteitsborging (beoordelingsmethodiek) de private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht houdt. Bij de bouwmelding dienen een risicobeoordeling en een borgingsplan van de kwaliteitsborger te worden ingediend. In de risicobeoordeling geeft de kwaliteitsborger aan welke risico’s er zijn opdat het gerealiseerde bouwwerk aan de technische nieuwbouwvoorschriften zal voldoen. Vervolgens vermeldt de kwaliteitsborger in het borgingsplan hoe hij die risico’s wil beperken.